Tờ trình đại hội cổ đông v/v thông qua sửa đổi, bổ xung điều lệ tổ chức hoạt động của công ty

Tờ trình đại hội cổ đông v/v thông qua sửa đổi, bổ xung điều lệ tổ chức hoạt động của công ty, Xem TẠI ĐÂY