Thông tin cổ đông

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thành lập Cty Cổ phần Thương mại Xi măng ngày 20/06/2007

Ngày 20/6/2007, đại hội đồng cổ đông thành lập công ty cổ phần thương mại xi măng tại số 348 đường Giải Phóng , Thanh Xuân , Hà Nội trụ sở công ty.  Với sự có mặt của 152 cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu tổng số 5.226.821 cổ phần, tương ứng với 87,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Đại hội đồng cổ đông thành lập công ty cổ phần thương mại xi măng thống nhất quyết nghị :

I.Nhất trí thông qua Điều lệ công ty cổ phần thương mại xi măng đã đượpc chỉnh lý, bổ sung với tỷ lệ biểu quyết tán thành của 100% số cổ phần tham dự đại hội.

II.Thống nhất với kết qủa bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc công ty cổ phần thương mại xi măng

-Hội đồng quản trị gồm :

1.Ông Vũ Văn Hiệp-Chủ tịch HĐQT công ty.

2.ông Dương Công Hoàn-UV HĐQT.

3.Ông Đinh Xuân Cầm-UV HĐQT

4.Ông Phạm Văn Nhận-UV HĐQT

5.ông Nông Tuấn Dũng-UV HĐQT

-Ban kiểm soát gồm :

1.Ông Đặng MInh Hoằng-Trưởng ban

2.Bà Nguyễn Thị Tuyết-UV

3.Bà Tô Thị Minh Phượng-UV

-Giám đốc Công ty : Ông Dương Công Hoàn

III.Thống nhất phương án sản xuất kinh doanh 3 năm sau Cổ phần hoá đã được điều chỉnh bổ sung của công ty cổ phần thương mại xi măng, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% số cổ phần tham dự đại hội.

-Nội dung phương án bao gồm:

+Phương án kinh doanh tiêu thụ xi măng

+Phương án đa dạng hoá ngành nghề trong kinh doanh

+Phương án đầu tư xây dựng Tổ hợp nhà cao tầng Giáp Nhị dùng để kinh doanh cho thuê văn phòng làm việc và nhà ở cao cấp với tổng mức đầu tư dự kiến : 180 tỷ đồng.

-Các chỉ tiêu chủ yếu như sau :

 

 tt 

chỉ  tiêu

ĐVT

 6 tháng cuối năm 2007

năm 2008 

năm 2009 

 1 doanh thu 

đồng 

 552.360.873.727

 1.151.953.371.454

 1.194.974.481.454

 2 sản lượng 

tấn 

     
   -KD XM ( mua, bán)

 -

 750.000

1.550.000 

1.600.000 

   -KD ST

-

 3.480

 8.640

 9.600

 3

Lợi nhuận trước thuế 

đồng

 2.208.245.504

4.803.137.859 

 5.360.742.130

 4 lợi nhuận sau thuế: 

đồng 

 1.589.936.763

3.458.259.259

 3.859.764.130

 

IV.Thống nhất chủ trương niêm yết, giao dịch cổ phiếu của công ty cổ phần thương mại xi măng trên thị trường chứng khoán và lựa chọn đơn vị tư vấn là công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt, với tỷ lệ biểu quyết tán thành của 100% số cổ phần tham dự đại hội.

V.Thống nhất dự kiến chọn đơn vị kiểm toán hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty là công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán, với tỷ lệ biểu quyết tán thành của 100% số cổ phần tham dự đại hội

VI.ĐẠi hội giao cho Hội đồng quản trị công ty tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung đã được đại hội thống nhất quyết nghị.

Nghị quyết đã được đại hội biểu quyết nhất trí thông qua vào hồi 12h45phút cùng ngày, với sự biểu quyết tán thành của 100% số cổ phần tham dự đại hội.

                                                                                                                                TM.Đoàn chủ tịch

 

                                                                                                  Vũ Văn Hiệp