Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2007

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2007

Báo Cáo
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2007

(Đơn vị tính : VND)

                           Chỉ  tiêu                                  mã số tm

     Năm 2007

 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ  00

17

562.153.042.096

 2. Các khoản giảm trừ  02  

 

 3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ  10

 18

562.153.042..096

 4. Giá vốn hàng bán  11

 19

 532.903.331.037

 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV  20  

  29.249.711.059

 6. Doanh thu hoạt động tài chính  21

 20

    1.140.959.835

 7. Chi phí tài chính
    - trong đó lãi vay và lãi trả chậm

22 23  21

1.169.316.4591.169.316.459

 8. Chi phí bán hàng  24  

  20.543.032.608

 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp  25  

    5.543.061.455

 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD  30  

    3.135.260.372

 11. Thu nhập khác  31  22

       779.883.548

 12. Chi phí khác  32  

 140.998.311

 13. Lợi nhuận khác  40  

 638.885.237

 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế  50  

 3.774.145.609

 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành  51  

 1.306.504.450

 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại  52  

 (249.743.679)

 17. Lợi nhuận sau thuế TNDN  60  

 2.717.348.838

 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)    

 453đồng/c.phiếu

 (*) Lãi cơ bản trên cổ phiếu được tính cho chu kỳ hoạt động 6 tháng cuối năm 2007 và chưa trích quỹ theo điều lệ của công ty.      

                                                                       Hà nội ngày 20 tháng ba năm 2008  
Lập biểu                     Kế toán trưởng                     Giám đốc                   
Đoàn Kiên                Đinh xuân Cầm              Dương công Hoàn
                                                                                

 


                                                                   ( đã ký và đóng dấu)