Tờ trình đại hội cổ đông v/v thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty

Tờ trình đại hội cổ đông v/v thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty, xem TẠI ĐÂY