Nghị quyết Hội đồng Quản tri (ngày 25/4/2008)

... ông Vũ văn Hiệp thôi giữ chức chủ tichj HĐQT... bầu bổ xung ông Hoàng văn Tám là ủy viên HĐQT...

Tổng Cty CN Xi măng VIệt nam   Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam
 
Cty CP Thương mại Xi măng              Độc lập Tự do Hạnh phúc
     Số 436 /TB-HĐQT

                                              Hà nội ngày 29 tháng 4 năm 2008

Quyết nghị
Về chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008.
Bầu bổ sung ủy viên Họi đồng quản trị Công ty.

         Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần thương mại xi măng.
         Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thương mại xi măng ngày 25/4/2008 tại trụ sở Công ty 348 Đường Giải phóng-Phường Phương liệt-Quận Thanh xuân- Thành phố Hà nội.

Quyết nghị

         1- Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008. Các thành viên dự họp nhất trí thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 như dự thảo của Ban tổ chức.

         2. Thông qua việc rút khỏi Hội đồng quản trị của ông Vũ văn Hiệp-Chủ tịch hội  đồng quản trị công ty : Theo quyết định số 1018/XMVN-HĐQT ngày 11/6/2007 của Tổng Cty Xi măng VIệt nam (nay là Tổng Cty Công nghiệp XI măng Việt nam) ông Vũ văn Hiệp được giao quản lý phần vốn nhà nước của Tổng Cty Công nghiệp Xi măng Việtnam với số vốn là 15 tỷ đồng bằng 1.500.000 cổ phần phổ thông, nay Tổng Cty Công nghiệp Xi măng VIệt nam không giao số vốn này cho ông Vũ văn Hiệp quản lý nữa, các thành viên dự họp đã nhất trí biểu quyết 100%( 5/5 thành viên) để ông Vũ văn Hiệp được rút ra khỏi Hội đồng quản trị công ty.

         3. Bầu bổ xung ủy viên hội đồng quản trị công ty : Để Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại xi măng có đủ 5 thành viên như quy định tại ĐIều lệ Tổ chức và hoạt đông của công ty nhằm phát huy năng lực trong lãnh đạo điều hành sản xuất kinh doanh của công ty đạt hiệu quaả cao, các thành viên tham dự hội nghị đã nhất trí 100% (4/4 thành viên) bầu bổ xung ông Hoàng văn Tám - Trưởng phòng Thị trường Xi măng của công ty giữ chức ủy viên Hội đồng quản trị.

Nghị quyết này đã đợc Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thương mại xi măng nhất trí thông qua ngày 25/4/2008.

                                                        TM.Hội đồng quản trị
                                                       Chủ tịch Vũ văn Hiệp

 

 

                                                        (Đã ký và đóng dấu)