Thông báo về ngày đăng ký tham gia ĐHĐCĐ thường niên 2019

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM GIA ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2019

Xem chi tiết:

- Thông báo 1

- Thông báo 2