Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia ĐHĐCĐ năm 2016

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 - Xem chi tiết tại đây