Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2023

Công ty Cổ phần Vicem Thương mại xi măng trân trọng thông báo tới Quý đơn vị, Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vicem Thương mại xi măng là ngày 05/4/2023.