Thông báo trả Cổ tức 6 tháng cuối năm 2007

Tổng Cty CN Xi măng VIệt nam         Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam
  
Cty CP Thương mại Xi măng                     Độc lập Tự do Hạnh phúc  
             Số 472 /TMXM-TCKT                       
                                                                       Hà nội ngày 8 tháng 5 năm 2008

Thông báo trả cổ tức 6 tháng cuối năm 2007

                      Kính gửi : Quý cổ đông Công ty cổ phần thương mại xi măng

         Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 , Hôi đồng quản trị Công ty cổ phần thương mại xi măng xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc chia cổ tức 6 tháng cuối năm 2007 như sau :

         1. Tỷ lệ cổ tức  :  3,85% /6 tháng.
         2. Ngày chốt danh sách trả cổ tức : 25/5/2008.
         3 Thời gian chi trả : Từ ngày 10/6/2008 đến ngày 20/6/2008 ( trong giờ hành chính, trừ ngày thứ bảy và chủ nhật.)
         4.. Địa điểm chi trả : Phòng Tài chính Kế toán - Công ty Cổ phần Thương mại Xi măng số 348 Đường Giải phóng- Quận Thanh xuân- Thành phố Hà nôi.( đi cổng sau : Ngõ 1 phố Phan đình GIót-Đường Giải phóng)

                      Khi đến nhận Cổ tức đề nghị quý cổ đông mang theo :

                 - Chứng minh thư hoặc giấy tờ tương đương khác.
                - Trường hợp Ủy quyền đề nghị có giấy tờ ủy quyền theo luật định.

                             Trân trọng thông báo !

                                                                                  TM.Hội đồng quản trị
                                                                            Chủ tịch Dương công Hoàn

 

 

                                                                                   (Đã ký và đóng dấu)