Thông báo thay đổi nhân sự - Bổ nhiệm Quyền Giám đốc

Quyết định về việc giao Quyền Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại xi măng

Chi tiết tại đây

Cung cấp thông tin