Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Thông báo số: 203/TMXM-HĐQT

Hội đồng quản trị Công ty CP VICEM Thương mại xi măng (TMX) xin trân trọng thông báo:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty sẽ được tiến hành vào sáng ngày 22 - 4 - 2014, tại khách sạn Kim Liên, Hà Nội. Kính mời toàn thể cổ đông của Công ty tới dự họp đại hội.

Tải tại đây