Quyết nghị của HĐQT (ngày 29/4/2008)

... về việc bầu giám đốc Dương công Hoàn đại diện Tổng Cty CN Xi măng VN là Chủ tịch HĐQT...

Tổng Cty CN Xi măng VIệt nam         Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam
  Cty CP Thương mại Xi măng                    
Độc lập Tự do Hạnh phúc
         
   Số 446 /TB-HĐQT                              
                                                                Hà nội ngày 29 tháng 4 năm 2008

Thông báo
Quyết nghị của Hội đồng Quản trị

         Căn cứ Biên bản cuộc họp Hôi đồng quản trị Công ty Cổ phần thương mại xi măng tại phiên họp ngày 29/4/2008, Công ty Cổ phần thương mại xi măng thông báo quyết nghị của hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thương mại xi măng như sau:

         Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thương mại xi măng thống nhất bầu ông : Dương công Hoàn-Đại biểu cổ đông , đại diện của Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt nam giữ chức : Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần thương mại xi măng. Ông Dương công Hoàn cũng đồng thời kiêm chức Giám đốc công ty.

         Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thương mại xi măng thông báo đến tất cả các đại biểu cổ đông dự họp Đại hộ cổ đông thường niên năm 2008 Công ty cổ phần thương mại xi măng được biết./.

                                                                                  TM.Hội đồng quản trị
                                                                            Chủ tịch Dương công Hoàn

 

 

                                                                                   (Đã ký và đóng dấu)