Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc

Quyết định bổ nhiệm Ông Trịnh Ngọc Thắng giữ chức vụ Phó Giám đốc công ty. Chi tiết tại đây