Quyết định số 1759/QĐ-TMXM về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty

Quyết định bổ nhiệm Ông Trịnh Ngọc Thắng giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Vicem Thương mại xi măng kể từ ngày 30/12/2022. 

Chi tiết tại đây