Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng (TMX) đã tiến hành thành công tốt đẹp. Kết thúc hội nghị, Đại hội đã ra Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 như sau:

Xem tại đây!