Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2008

 Cty CP Thương mại Xi măng            Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam 

      Đại hội đồng cổ đông                        Độc lập Tự do Hạnh phúc 

   thường niên năm 2008.
                                             Hà nội ngày 29 tháng 4 năm 2008 

Nghị quyết 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 

Cty CP Thương mại Xi măng

           Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 Cty CP Thương mại Xi măng  được tiến hành vào hồi 8h30 phút sáng ngày 29 tháng tư năm 2008 tại hội trường trung tâm Thể thao giải trí Vĩnh tuy – Phường Vĩnh tuy – Quận Hai Bà Trưng – THành phố Hà nội, với sự có mặt của 141 cổ đông và Đại diện cổ đông sở hữu tổng số 4.623.236 cổ phần tương ứng với 77,05% vốn Điều lệ của Công ty.

              Sau khi nghe các Báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội quyết nghị:

         1. Thông qua kết qur hoạt động sản xuất  kinh doanh năm 2007 ( giai đoạn từ khi chuyển sang công ty cổ phần 01/7/2007-31/12/2007 ), với các chỉ tiêu chủ yếu như sau :

               - Tổng doanh thu :                     564.073 triệu đồng
               - Nộp ngân sách :                        5.400  triệu đồng
               - Lợi nhuận         :                        3.774  triệu đồng
               - Tỷ lệ cổ tức     :                       3,85% / 6 tháng.

         2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008

               - Tổng doanh thu :                    1.258.500 triệu đồng
               - Nộp ngân sách  :                           7.000 triệu đồng
               - Lợi nhuận          :                           6.016 triệu đồng
               - Tỷ lệ cổ tức      :                        6,14% / năm.

         3.Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 6 tháng cuối năm 2007:

      - Tổng lợi nhuận trước thuế :                      3.774 triệu đồng. 
      - Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ( 28% ):1.057 triệu đồng
      - Lợi nhuận sau thuế :                                 2.717 triệu đồng
      - Lợi nhuận chi trả cổ tức(3,85%/6 tháng):  2.310 triệu đồng
      - Lợi nhuận trích lập các quỹ ( 15% ) :           408 triệu đồng

                Trong đó : 
          + Quỹ dự trữ bổ xung vớn điều lệ ( 5% ) :      136 triệu đồng
          + Quỹ khen thưởng, phúc lợi ( 5% ) :             136 triệu đồng
          + Quỹ dự phòng Tài chính  ( 5% ) :                136 triệu đồng

         4. Thông qua mức thù lao năm 2008 cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty, với các mức thù lao cụ thể như sau: 

             Chủ tịch Hội đồng quản trị :       4.000.000 đồng /tháng
             Giám đốc - Ủy viên HĐQT:      4.000.000 đồng /tháng
             Ủy viên Hội đồng quản trị:         3.000.000 đồng /người/tháng
             Trưởng ban kiểm soát:              3.000.000 đồng /tháng
             Ủy viên kiểm soát:                    1.500.000 đồng /người/tháng
             Thư ký Công ty:                       2.000.000 đồng /tháng

          5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán công ty năm 2008.

          6. Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty như báo cáo đã trình trước Đại hội bao gồm :

                  - Bổ xung thêm nghành nghề kinh doanh 
                  - Sửa đổi Chủ tịch Hồng đồng quản trị đồng thời có thể kiêm giám đốc công ty.
                  - Chuyển tên trong Điều lệ : Tổng Cty xi măng Việt nam thành Tỏng Công ty Công nghiêp Xi măng Việt nam.

          7. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 Công ty Cổ phần thương mại xi măng giao cho Hội đồng quản trị, ban lãnh đạo công ty thực hiện các nội dung nghị quyết của Đại hội.

            Nghị quyết đã được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với sự tán thành của 100% số cổ phần tham gia dự họp vào hồi 11h30 phút cùng ngày.

                                                                       TM.Đoàn Chủ tịch
                                                                        Dương công Hoàn

 


                                                                        (Đã ký và đóng dấu)