Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vicem thương mại xi măng nhiệm kỳ 2022-2027

Công ty Cổ phần Vicem thương mại xi măng kính mời các Quí Cổ đông xem danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027

Hội đồng Quản trị

Ban Kiểm soát