Công ty CP Vicem thương mại xi măng trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cp Vicem thương mại xi măng là ngày 29/3/2018.Trân trọng thông báo!

 Công ty CP Vicem thương mại xi măng xin thông báo tới Quý cổ đông của Công ty về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Vicem thương mại xi măng là ngày 29/3/2018.

Trân trọng!

 Công ty CP Vicem thương mại xi măng xin thông báo tới Quý cổ đông của Công ty về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Vicem thương mại xi măng là ngày 29/3/2018.

Trân trọng!