Công ty Cổ phần Vicem thương mại xi măng trân trọng thông báo tới quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Vicem thương mại xi măng là ngày 25/3/2021

Công ty Cổ phần Vicem thương mại xi măng trân trọng thông báo tới quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Vicem thương mại xi măng là ngày 25/3/2021