Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thự hiện quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Xem chi tiết tại đây

Trân trọng cảm ơn!