Các Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 477 và 478

Về việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS & thư ký Công ty (số 477) và về việc phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT (số 478)

Chi tiết tại đây