Xi măng Hoàng Thạch Mc25

  • Mã sản phẩm: XI9062
  • Tình trạng: 2-3 Ngày
  • Liên hệ
  • Giá sau Thuế: Liên hệ

Đặc trưng kỹ thuật:

Các chỉ tiêu

Giá trị

1 - Cường độ nén, N/mm2 (hoặc Mpa), không nhỏ hơn

- 7 ngày ± 4 giờ

- 28 ngày ± 8 giờ

 

15

25

2 - Thời gian đông kết:

-Bắt đầu, phút, không nhỏ hơn

-Bắt đầu, giờ, không lớn hơn

 

60

10

3 - Độ nghiền mịn, phần còn lại trên sàng 90 µm, %, không lớn hơn

12

4 - Độ ổn định thể tích, xác định theo phương pháp Le Chartelier, mm, không lớn hơn

10

5 - Hàm lượng anhydric sunphuric (SO3), %, không lớn hơn

3

6 - Hàm lượng Clorua (Cl-), %, không lớn hơn

0,1

7 - Khả năng giữ nước, %

Từ 80 đến 95