Nghị Quyết Hội đồng quản trị

Thông qua Danh sách Bổ sung quy hoạch cán bộ thuộc diện Công ty quản lý giai đoạn 2021-2026 và Quy hoạch cán bộ diện Công ty quản lý giai đoạn 2026-2031.